difuzija značenje

difuzija kretanje čestica plina, vode ili otopljene tvari s mjesta veće koncentracije (ili tlaka) na mjesto manje koncentracije. Difuzija je to veća što je veća razlika koncentracije (koncentracijski gradijent) između mjesta veće i manje koncentracije, što je veća površina kroz koju se obavlja difuzija i što je viša temperatura, a to manja što je veća molekulska masa čestica koje difundiraju i što je veća udaljenost na koju se difuzija obavlja. Difuzija plinova obavlja se u plućnim alveolama (respiracijska membrana), a kroz stanične membrane difundira voda i u njoj otopljene tvari. Obična difuzija jest transport tvari kao takve (male molekule koje prolaze kroz stanične pore, npr. voda, elektroliti), a olakšana difuzija kad se tvari veće molekulske mase vežu na neki prenosilac u staničnoj membrani, pa se difuzija pojačava (olakšava), npr. difuzija glukoze u mišićnu stanicu.