edukacija bolesnika značenje

edukacija bolesnika primjena medicinsko-pedagoškog odgoja radi postizanja što višeg stupnja prizdravljanja, jer ono uvijek ovisi i o sudjelovanju bolesnika, njegovoj angažiranosti i spremnosti, te motivaciji da prihvati liječenje i slijedi upute liječnika i drugih zdravstvenih radnika. Zato je edukacija bolesnika i važan činilac organiziranog programa rehabilitacije. U psihijatriji je to osobito poduka mentalno retardiranih, cerebralno oštećenih i hendikepiranih, ali i teže odgojivih osoba. Smjer edukacije ovisi o vrsti i stupnju anomalije i oboljenja. Teži se da bolesnici prikupe što više praktičnog znanja o uzrocima i liječenju njihovih smetnji, kako bi se što osposobljeniji kretali kroz život. Usvajanje znanja nije samo intelektualan proces. Terapeut je pritom neophodan posrednik.