Fallotova tetralogija značenje

Fallotova tetralogija složena prirođena srčana greška, sastoji se od ventrikulskoga septumskog defekta, pulmonalne stenoze, jašuće aorte i hipertrofije desnog ventrikula. Povećan tlak u desnom ventrikulu skreće krv kroz ventrikulski defekt u lijevi ventrikul i aortu. Zato je arterijska krv veoma nezasićena kisikom pa se cijanoza i policitemija javljaju rano. Glavni simptomi: cijanoza, zaostajanje u rastu, čučanje, batićasti prsti i hipoksemične krize. Cijanoza može biti kod porođaja ili se razvije nakon nekoliko mjeseci života. Dijagnoza se postavlja ehokardiografski i kateterizacijom srca te angiokardiografijom. Liječenje je kirurško: palijativno (supklavijsko-pulmonalna anastomoza po A. B. Blalocku i Heleni Taussig) ili se izvodi totalna korekcija.