monosaharidi značenje

monosaharidi jednostavni šećeri koji se ne mogu razložiti na manje šećerne jedinice (npr. djelovanjem slabih kiselina); svi su polialkoholi koji imaju još i jednu aldehidnu ili ketonsku skupinu. Klasificirani su prema broju C-atoma: trioze, tetroze, pentoze, heksoze, heptoze, oktoze, zatim prema drugoj funkcionalnoj skupini (osim hidroksilne) na aldoze (-CHO) i ketoze (-CO-). To su reduktivne skupine pa oksidacijom daju šećerne kiseline. Šećeri reagiraju s fosfatnom kiselinom dajući fosfatne estere. Monosaharidi postoje kao lanci i zatvoreni prstenovi. Pokazuju optičku aktivnost pa zaokreću ravninu polarizirane svjetlosti udesno ili ulijevo. Glukoza je u stanicama polazna tvar za tvorbu svih ostalih monosaharida. Od trioza najvažniji je glicerol, od tetroza eritroza, od pentoza riboza, ribuloza, arabinoza, ksiloza, liksoza a od heksoza glukoza, fruktoza, galaktoza i manoza.