papova-virus značenje

papova-virus (akronim prema Papilloma-, Polyoma- i Simian Vacuolating Virus 40); onkogeni virus koji sadrže DNA promjera 45-55nm. U podgrupu papiloma-virusa spadaju oni koji u prirodna domaćina, kao i u čovjeka, uzrokuju dobroćudne epitelne stanične proliferacije, npr. papilome i bradavice. Podgrupa polioma-virusa pod povoljnim uvjetima uzrokuje zloćudne tumore. Oznaka SV40 upućuje na stvaranje vakuola za vrijeme umnažanja virusa u citoplazmi stanica domaćina. SV40-virusi su široko rasprostranjeni u nekih vrsta majmuna pa predstavljaju opasnost za dobivanje živa virusnog cjepiva na osnovi kulture majmunskih stanica.