sterilizacija namirnica značenje

sterilizacija namirnica postupak kojim se živežne namirnice visokim temperaturama oslobađaju mikroorganizama; izvodi se u prehrambenoj industriji u hermetički zatvorenoj, posebno za tu svrhu građenoj, opremi. U domaćinstvu se, kod namirnica koje mogu biti kontaminirane bakterijskim sporama, ne može izvesti potpuna sterilizacija običnim postupkom ključanja u vodi, jer se ne mogu postići visoke temperature bez upotrebe povišena tlaka. Sterilizirati se može i radioaktivnim zrakama ili ultrazvukom, ali ta se vrsta manje upotrebljava, uglavnom zbog vefikih troškova.